Home AdBlue a paliva

PHM a paliva

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Bezpečnostní list: Bezolovnaté automobilové benziny

Identifikace látky/přípravku a výrobce

Chemický název látky / obchodní název přípravku

Obchodní název: Bezolovnaté automobilové benziny
(Normal 91, Speciál 91, Super 95, Super Plus 98)
Další názvy: Natural 91, Natural 95, Natural 98, Speciál 91;
BA-91N, BA-95N, BA-98N, BA-91S

Použití výrobku

Bezolovnaté automobilové benziny se používají především jako motorové palivo pro zážehové spalovací motory.

Telefonní číslo pro mimořádné situace

TRINS (transportní informační a nehodový systém)

Poskytuje nepřetržitou odbornou i praktickou pomoc při řešení mimořádných situací spojených s přepravou či skladováním nebezpečných chemických látek na území ČR. Pomoc je poskytována přes operační střediska HZS nebo přes republikové koordinační středisko Chemopetrol, a. s., Litvínov.

Kontaktní telefonní číslo TRINS: +420 476 709 826

Toxikologické informační středisko Ministerstva zdravotnictví

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Tel.: +420 22 491 9292, 5402, 4575

Informace o složení přípravku

Chemická charakteristika

Bezolovnaté automobilové benziny jsou složitou směsí uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 30 až 210 °C s obsahem aromatických uhlovodíků do 42 % V/V (od 1.1.2005 do 35 % V/V) a obsahem benzenu do 1 % V/V. Pro zlepšení užitných vlastností mohou obsahovat vhodná aditiva – antidetonační, detergentní, antioxidační aj. Typ „Speciál“ obsahuje speciální přísadu na ochranu ventilových sedel (VSRPA). Bezolovnaté automobilové benziny mohou jako komponenty obsahovat také různé kyslíkaté sloučeniny s vyhovujícími vlastnostmi v množství daném platnou normou, přičemž celkový obsah kyslíku nesmí překročit 2,7 % m/m.

Složení přípravku a klasifikace složek

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Látka (název)Obsah
(% V/V)
Číslo
CAS
Číslo
EINECS
Symbol
nebezp.
R-věty
Benzin; Nízkovroucí benzinová
frakce – nespecifikovaná
≥ 83 86290-81-5 289-220-8 F+, T, Xn 12-45-65
z toho benzen ≤ 1 71-43-2 200-753-7 F, T 11-45-48/23/24/25
Methyl terc. butyl ether (MTBE) ≤ 15 1634-04-4 216-653-1 F, Xi 11-36/37/38
Ethyl terc. butyl ether (ETBE) ≤ 15 637-92-3 211-309-7 F 11
Methanol; methylalkohol (CH3OH) ≤ 1 67-56-1 200-659-6 F, T 11-23/24/25-39/23/24/25
Ethanol; ethylalkohol (C2H5OH) ≤ 5 64-17-5 200-578-6 F 11

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

3.1 Charakteristika

Podle zákona č. 356/2003 Sb. je tento výrobek klasifikován jako nebezpečná chemická látka. Automobilové benziny jsou extrémně hořlavou kapalinou klasifikovanou jako karcinogenní látka 2. kategorie, zdraví škodlivá.

Symbol: F+, T
R-věty: 12-45-65-66-67

3.2 Nebezpečí pro lidské zdraví

Automobilové benziny jsou vzhledem k obsahu benzenu přesahujícímu 0,1 % m/m klasifikovány jako karcinogenní látka 2. kategorie. Jsou zdraví škodlivé – vzhledem k nízké viskozitě mohou při požití vyvolat poškození plic. Automobilové benziny místně odmašťují a dráždí pokožku. Jejich páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest.

3.3 Nebezpečí pro životní prostředí

Působí škodlivě na vodu a půdu. Je třeba zabránit průniku automobilových benzinů do spodních a povrchových vod a kontaminaci půdy.

3.4 Nebezpečné fyzikálně chemické účinky

Automobilové benziny jsou extrémně hořlavou kapalinou s bodem vzplanutí pod -20 °C a začátkem destilace pod 35 °C. Jejich páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Produkt může akumulovat statickou elektřinu.

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny

Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.

4.2 Při nadýchání

Přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid, nenechat chodit. V případě, že postižený nedýchá, zavést umělé dýchání z plic do plic. Přivolat lékaře.

4.3 Při styku s kůží

Kůži dobře umýt mýdlem a vodou, opláchnout, převléknout.

4.4 Při zasažení očí

Oči důkladně promýt velkým množstvím vody a zajistit lékařské ošetření.

4.5 Při požití

Při požití dát pít vodu. Nevyvolávat zvracení. Přivolat lékaře.

5. Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva

Vzduchová hasící pěna, hasící prášek, CO2.

5.2 Nevhodná hasiva

Voda (vhodná pouze na chlazení).

5.3 Zvláštní nebezpečí

Páry výrobku tvoří se vzduchem výbušnou směs. Na vzduchu hoří čadivým plamenem. Může se uvolňovat oxid uhelnatý.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

Nehořlavý zásahový oděv, izolační dýchací přístroj.

6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

Zabránit znečištění oděvu a obuvi, zabránit kontaktu s kůží a očima. Pro únik ze zamořeného prostoru použít masku s filtrem proti organickým plynům a parám. Zákaz kouření. Odstranit všechny možné zdroje vznícení. Vykázat z místa všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

Zabránit dalšímu úniku. Ohraničit prostor. Nevypouštět do kanalizace. Zabránit průniku látky do půdy a vody.

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění

Podle situace odčerpat nebo vsáknout do vhodného porézního materiálu a likvidovat v souladu s platnou legislativou pro odpady.

7. Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení.

7.2 Pokyny pro skladování

Pro skladování platí ČSN 65 0201. Objekt musí být vybaven podle ČSN 75 3415. Skladovat na dobře větraném místě z dosahu zdrojů vznícení. Elektrická zařízení musí být provedena dle příslušných předpisů. Chránit před statickou elektřinou. Zákaz kouření.

7.3 Specifické použití

Automobilové benziny jsou určeny zejména pro použití jako pohonná hmota pro zážehové spalovací motory. Nesmí se používat pro vozidla, která jsou v provozu na pracovištích v uzavřených prostorách, nebo jako čistící prostředek, pro svícení, topení nebo k zapalování ohně. Nikdy nevylévat do kanalizace.

8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob

8.1 Expoziční limity

Benzin
(celkových uhlovodíků)
MTBEETBECH3OHC2H5OH
PEL mg/m3 400 100 100 250 1 000
NPK-P mg/m3 1 000 200 200 1 000 3 000

8.2 Omezování expozice

Obecná bezpečnostní a hygienická opatření: při práci s autobenzíny nejíst, nepít, nekouřit. Před jídlem a pitím a po ukončení práce je třeba pokožku umýt teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

8.3 Omezování expozice pracovníků

Ochrana dýchacích orgánů: Maska s filtrem EVAC-U8, A2-hnědý nebo jiný vhodný typ.
Ochrana očí: Ochranné brýle proti chemickým vlivům.
Ochrana rukou: Ochranné rukavice.
Ochrana kůže: Ochranný pracovní oděv

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnosti látky nebo přípravku

9.1 Všeobecné informace

Skupenství (při 20 °C): kapalina
Barva: slabě nažloutlá (u druhu „Speciál“ oranžovo-červená)
Zápach: typický benzinový

9.2 Důležité informace

Hustota při 15 °C: 720 až 775 kg/m3
Rozmezí teplot varu: 30 až 210 °C
Relativní hustota par: cca 3,5 (vzduch=1)
Rozpustnost ve vodě: nepatrná
Tlak par podle Reida: 35 až 90 kPa
Bod vzplanutí: < -20 °C
Koncentrační meze výbušnosti:
- spodní: 0,6% (V/V)
- horní: 8,0% (V/V)
Mezní experimentální
bezpečná spára
0,9 mm

9.3 Další informace

Bod tuhnutí: < -40 °C
Bod hoření: < -20 °C
Teplota vznícení: cca 340 °C

10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku

10.1 Podmínky, kterým je třeba zamezit

Vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, přítomnost zdrojů vznícení, styk s otevřeným ohněm.

10.2 Materiály, které nelze použít

Oxidovadla.

10.3 Nebezpečné rozkladné produkty

Za normálních podmínek žádné, při hoření za nedostatku vzduchu možný vznik oxidu uhelnatého a sazí.

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku

11.1 Akutní toxicita

Neudávána.

Pro jednotlivé látky se uvádějí následující hodnoty:

Benzin
(CAS 86290-81-5)
MTBE
(CAS 1634-04-4)
LD50, orálně, potkan, mg.kg-1 92 000 4 000
LD50, dermálně, potkan nebo králík mg.kg-1 > 2 000 ---
LD50, intravenózně, potkan, mg.kg-1 --- 148
LC50, inhalačně, potkan, mg.kg-1.4 h-1 --- 23 576

11.2 Subchronická – chronická toxicita

Benzín napadá nervový systém a jeho páry ve vyšších koncentracích působí narkoticky a mohou způsobit křeče i smrt. Obsahuje také benzen v koncentraci 0,1 až 5 % (V/V), který má závažné biologické účinky a poškozuje tvorbu krvinek. Při dlouhotrvajícím a intensivním kožním kontaktu dochází k vysušení a silnému podráždění pokožky (dermatitis – zánět kůže).

TCL0, inhalačně potkan – 100 mg.m-3.4 h-1.17 týdnů-1 – změny na krvi, biochemické změny.

11.3 Další údaje

Karcinogenní kategorie 2. Senzibilizace – neudávána. Mutagenita – neudávána. Toxicita pro reprodukci – neudávána.

12. Ekologické informace o látce nebo přípravku

12.1 Ekotoxicita

Neudávána.

12.2 Mobilita

Povrchové napětí cca < 30 mS/m.

12.3 Persistence a rozložitelnost

Obtížně odbouratelný.

12.4 Bioakumulační potenciál

Intenzivní negativní ovlivnění odpadních vod.

Biologická rozložitelnost podle CEC cca 50 – 60 %.

Vzhledem k nepatrné rozpustnosti ve vodě se perzistence v organizmech nepředpokládá.

12.5 Další nepříznivé účinky

Na povrchu vody vytváří souvislou vrstvu zabraňující přístupu kyslíku.

Neobsahuje ozon poškozující látky dle Montrealského protokolu a jeho Kodaňského dodatku.

13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku

13.1 Způsoby zneškodňování přípravku

Likvidace odpadů a nevyužitých zbytků se provádí v souladu s platnou legislativou pro odpady, obvykle spalováním ve spalovnách k tomu určených. Nevhodným způsobem je skládkování.

13.2 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu

Autobenzíny se dodávají v silničních a železničních nádržkových vozech. Dekontaminace a zneškodňování těchto obalů se řídí platnými předpisy ADR/RID.

13.3 Právní předpisy o odpadech

Podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení je výrobek zatříděn takto:

Kód druhu odpadu dle katalogu: 13 07 02 (v sorbentu 15 02 02)
Kategorie odpadu: N

14. Informace pro přepravu

Přeprava produktu se provádí v železničních nádržkových vozech, silničních nádržkových vozech nebo produktovodem.

Pojmenování a označení podle evropské dohody o přepravě nebezpečného zboží RID/ADR v platném znění:

BENZÍN
Číslo nebezpečí 33
UN číslo: 1203
Klasifikační kód: F1
Třída: 3
Obalová skupina: II
Bezpečnostní značky: 3

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku

15.1 Informace pro uvedení na obalu podle zákona č. 356/2003 Sb.

Výrobek obsahuje tyto  nebezpečné chemické látky:

Benzin (ES 289-220-8) – min. 83% (V/V). Obsah benzenu (ES 200-753-7) – max. 1,0% (V/V)

CH3OH (ES 200-659-6) – max. 1% (V/V). MTBE (ES 216-653-1) – max. 15% (V/V).

C2H5OH (ES 200-578-6) – max. 5% (V/V). ETBE (ES 211-309-7) – max. 15% (V/V)

F+
Označení
Extrémně
hořlavý
T
Označení
Toxický
Indikace nebezpečí: extrémně hořlavý, karcinogenní kategorie 2, zdraví škodlivý
R-věty: 12-45-65-66-67
S-věty: (2)-7-16-33-43-45-53-61-62

15.2 Specifická ustanovení EU

Nejsou známa.

15.3 Specifické právní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

Nejsou.

16. Další informace vztahující se k nebezpečné chemické látce nebo přípravku

16.1 Seznam použitých R-vět a S-vět

16.1.1 Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty)
R – 11 Vysoce hořlavý
R – 12 Extrémně hořlavý
R – 23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a požití
R – 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
R – 39/23/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a požití
R – 45 Může vyvolat rakovinu
R – 48/23/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při vdechování, styku s kůží a požití
R – 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R – 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
R – 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
16.1.2 Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty)
S – (2) Uchovávejte mimo dosah dětí
S – 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený
S – 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
S – 33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
S – 43 V případě požáru použijte vzduchovou hasící pěnu, hasící prášek nebo CO2. Voda je vhodná pouze na ochlazování
S – 45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
S – 53 Zamezte expozici, před použitím si obstarejte speciální instrukce
S – 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz bezpečnostní list
S – 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: vyhledejte ihned lékaře a ukažte mu tento obal nebo označení

16.2 Informace o dalších právních předpisech

16.2.1 Zákon č 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Na výrobek se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení.

Podle § 3 vyhlášky č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, je výrobek kategorizován jako:

a) karcinogenní látka 2. kategorie s větou R – 45;

d) benzin (motorové palivo, tlak par/20 °C > 1,32 kPa).

Technické údaje pro uvedení na štítku podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 355/2002 Sb.:

Hustota produktu v g/cm3 0,715 až 0,775
Obsah organických rozpouštědel v kg/kg produktu 0
Obsah celkového organického uhlíku v kg/kg produktu cca 0,87
Obsah netěkavých látek v % (V/V) max. 2
16.2.2 ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Provozovny a sklady

Podle ČSN 65 0201 je výrobek zařazen do I. třídy hořlavosti.

16.2.3 ČSN 33 0371 Nevýbušná elektrická zařízení – Výbušné směsi – Klasifikace a metody zkoušek

Podle ČSN 33 0371 je výrobek zařazen do teplotní třídy T2 a skupiny výbušnosti IIA.

16.3 Informace o změnách

Všechny změny v tomto bezpečnostním listě byly vyvolány novou právní úpravou, zejména Vyhláškou č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, a týkají se především doplnění a rozšíření některých bodů a formální úpravy bezpečnostního listu. Z hlediska hodnocení nebezpečnosti tohoto produktu nedošlo k žádným změnám.

16.4 Použitá literatura

 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení (ADR)
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení (RID)
 • Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení
 • Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci, , v platném znění
 • ČSN EN 228 Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení
 • ČSN 33 0371 Nevýbušná elektrická zařízení – Výbušné směsi – Klasifikace a metody zkoušek
 • ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Provozovny a sklady
 • ČSN 75 3415 ochrana vody před ropnými látkami – Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

16.5 Další údaje

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listě se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající. Za správné zacházení s výrobkem podle platné legislativy odpovídá uživatel.

Novinky

29.04.2010
Česká rafinérská loni snížila zisk na 263 milionů
29.04.2010
Prosperující Čepro hledá vizi budoucnosti
29.04.2010
Zisk BP vzrostl na 5,6 miliardy dolarů
29.04.2010
Pobřeží USA hrozí ekologická katastrofa
29.04.2010
Greenpeace proti ropovodu přes Žitný ostrov
29.04.2010
Před explozí plošiny vedla BP kampaň proti regulaci těžby
29.04.2010
Cena ropy se udržela pod 83 dolary za barel
28.04.2010
Tábor kupuje pět nových autobusů na CNG
28.04.2010
Nekvalitní palivo ničí motory
28.04.2010
Drahá nafta žene ceny dopravců vzhůru, zdražit může i dovolená
28.04.2010
USA: Otazníky o ropě a závislosti na Arabech
28.04.2010
Rusko se s Nory dohodlo na těžbě ropy a plynu v Arktidě
28.04.2010
Miniponorky zklamaly, unikající ropu má jímat obří podmořská kopule
28.04.2010
Řecká rozpočtová krize táhla cenu ropy dolů
27.04.2010
Co zkontrolovat při jarní přípravě automobilu
27.04.2010
Řidič kamionu zpronevěřil naftu za 84 tisíc korun
27.04.2010
Tvrdost Komárků v byznyse se nakonec obrací proti nim samotným
27.04.2010
Mexický záliv bojuje s ropnou katastrofou
27.04.2010
Miliardářská rodina rozdělí svůj majetek
27.04.2010
Benzín podraží slábnoucí koruna
© 2010 OneFrame.cz
JTEUNOV1510 LCSD